جستجو :
عنوان

دوشنبه ١٦ اسفند ٢٠١٩

تقویم
اوقات شرعی
البرز

شهرستان

شهر

شماره پروانه

مسئول دفتر

تلفن

همراه مدير

آدرس

البرز

الوند

72-26-1039

خاطره دارايي

32244588

9126812172

الوند - سه راه مدرسه - روبروي دادگاه

البرز

الوند

72-26-1056

قسمعلي صفرزاده

32243010

9126823524

الوند - خيابان امام (ره) - روبروي داروخانه البرز -
 نبش كوچه خلخالي

البرز

الوند

72-26-1010

مهدي عبدالهي

32225924

9127881355

خيابان امام خميني ، پلاك 71 ، كدپستي 3431673877

البرز

الوند

72-26-1008

اصلان حاجيلو مهدي پور

32233013

9127816756

فلكه لاله ، خيابان 22 بهمن ، جنب چايخانه عباسي،

جنب پلاك 29 ، كدپستي 35364-34318

البرز

الوند

 

ياور عابدي

 

9196586357

البرز- نصرت آباد

البرز

الوند

72-26-1027

قربان طاهرخانلو

 

9125818521

الوند-خ امام -جنب بانك ملت

البرز

الوند

72-26-1038

جواد عزت زاده

32234603

9123811161

الوند -بلوار سهروردي ، كدپستي 16918-34318

البرز

الوند

72-26-1043

آمنه ميرعزيزي

32222564

9192822085

شهرصنعتي البرز خيابان شهرداري نرسيده به فلكه بسيج،

ساختمان اداري پست

البرز

بيدستان

72-26-1009

امير امين خواه

32328062

9123823383

خيابان 16 متري (امام) ، پلاك 306 ،
 كدپستي 55984 - 34151

البرز

بيدستان

 

زهرا قاسمي مداني

 

9389216075

بيدستان- خ طالقاني

البرز

شريفيه

72-26-1054

عباس مهدي پور

32373113

9127821552

شريفيه-انتهاي خيابان وليعصر نبش خ امام پاساژ يوسفي،

كدپستي 33175-34161

البرز

شريفيه

72-26-1041

محمد جاني

32372190

9192856200

شريف آباد - خيابان 20 متري شهيد چمران نبش والفجر 12

كدپستي 43391-34161

البرز

محمديه

72-26-1003

صفدر جليله وند

32560076

9127835752

محمديه - خيابان مطهري - نبش كوچه 4

البرز

محمديه

72-26-1021

محمدرضا ميرزايي

32572727

9122817469

محمديه - خيابان مطهري - نبش كوچه 15

البرز

محمديه

72-26-1109

رحمان حيدري

32565670

9128823173

محمديه- ميدان شهدا- بلوار امام خميني

البرز

مهرگان

72-26-1110

سمانه بخشي

32525143

9123812788

مهرگان- فاز يك

البرز

مهرگان

 

مرجان فعلي

 

9127898990

مهرگان- فاز4

البرز

نصرت آباد

71-26-1050

نرگس يوسفي چمتو

 

9191885723

نصرت آباد

البرز

نصرت آباد

 

ياور عابدي

 

9196586357

نصرت آباد

#كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق
به مخابرات استان قزوین می باشد.

صفحه اصلي|اخبار|نقشه سايت|ساير خدمات آماربازديدكنندگان:بازديد امروز :147  كل بازديد: 3652246